12-stegsprogrammet

Vi erbjuder följande behandlingsinnehåll:

Alla patienter tas in på vår introduktionsavdelning, med möjlighet till avgiftning/abstinensbehandling. Där sker diagnostisering, motivation och bedömning. Här kan nedtrappning ske vid behov och patienterna får den introduktion, sjukvård och omvårdnad i övrigt som de är i behov av. Dessutom deltar patienterna i föreläsningar och grupper. Efter en tid på avdelningen- normalt 7-10 dagar- får patienten ta ställning till om han/hon vill gå vidare till nästa fas i primärbehandlingen, tolvstegsträningen.

När patienten lämnar introduktionsavdelning för att gå vidare till tolvstegsträningen har han/hon som regel kommit i något sånär fysisk och psykisk balans. Tolvstegsträningen syftar till att hjälpa patienten att, trots sin beroendesjukdom, skapa ett värdigt ovh innehållsrikt liv. Behandlingstiden är alltid 28 dagar och innefattar förelåsningar, grupper, enskilda samtal samt AA- och NA möten.

Efter det att primärbehandlingens 28 dagar är slut. återvänder patienten hem. Vid utskrivningen planerar man in de återbesöksdagar som ingår i behandlingen. Då återvänder man till behandlingshemmet under 3 dagar vid sammanlagt 4 tillfällen – efter en, två, tre, och sex månader. Vid återbesöken går man in i de befintliga tolvstegsgrupperna för att repetera och fylla på och får samtidigt en möjlighet att, tillsammans med medpatienterna, reflektera över hur den drogfria tillvaron utanför behandlingshemmet fungerat.

För all behandling på Vårnäs gäller att vi går varsamt fram med patientens försvarsmekanismer, vilket bland annat innebär att vi inte arbetar med konfrontationer och att vi hjälper patienten igång i grupperna om så behövs.

Behandlingshemmet kan bara avvisa en patient om dennes fysiska eller psykiska status inte medger att han/hon deltar i behandlingsprogrammet (avgörs av läkare). Efter avgiftningen tränar man 12-stegsprogrammet i fyra veckor på behandlingshemmet, för att sedan fortsätta träningen på hemmaplan i AA/NA-grupperna (anonyma alkoholister/narkomaner). I programmet ingår också tre dagars familjeprogram för anhöriga (avgiftsfritt).

 

Personal

På sjuk – och mottagningsavdelningen finns det sjuksköterskor dagtid samt en läkare, som kommer till Vårnäs en gång i veckan. Därutöver arbetar rådgivare med de föreläsningar och grupper som förekommer. I tolvstegsträningen arbetar rådgivare. Dessutom finns det servicepersonal som sköter matlagning, skötsel av fastighet, resor till AA- respektiva NA-möten osv.

 

Förlängd behandling

Möjligheten finns att förlänga sin behandlingstid om man t ex behöver mer tid för att ordna sin sociala situation hemma innan utskrivning. Under den förlängda behandlingen behandlas kvinnor och män i olika grupper. Behandlingsinslagen fortsätter liksom tidigare, men blandas med andra aktiviteter, exempelvis friskvård och andra fritidsaktiviteter. Man förbereder sig bättre för att fritiden skall fungera bra efter utskrivningen. I den förlängda behandlingen kan man stanna från en månad och upp till tre månader. Eftervården fungerar på samma sätt som efter primärbehandlingen med återbesök. Den förlängda behandlingen planeras och genomförs i samverkan med remitterande myndighet.