Behandlingsprogram

Allmänt

Vårnäs är ett behandlingshem med 26 platser för vuxna (från 18 år)som lider av alkohol-, narkotika- eller tablettberoende. Vi tar enbart emot frivilliga patienter. Behandlingen utgår från det synsätt som uttrycks i socialtjänstlagen och som inriktas på att utveckla och frigöra individens egna resurser med respekt för den enskilda människans självbestämmanderätt och integritet. Målgruppen är både män och kvinnor- dock ej par- i åldrar från 18 år och uppåt.

Behandlingsinnehåll

Alla patienter skrivs in på vår introduktionsavdelning, med möjlighet till avgiftning/abstinensbehandling.
Där sker diagnostisering, motivation och bedömning. Här kan nedtrappning ske vid behov och patienterna får den sjukvård och omvårdnad i övrigt som de är i behov av. Dessutom deltar patienterna i föreläsningar och grupper. Efter en tid på avdelningen- normalt 7-10 dagar- får patienten ta ställning till om han/hon vill gå vidare till nästa fas i primärbehandlingen, tolvstegsträningen.

När patienten lämnar introduktionsavdelningen för att gå vidare till tolvstegsträningen har han/hon som regel kommit i någotsånär fysisk och psykisk balans. Tolvstegsträningen syftar till att hjälpa patienten att, trots sin beroendesjukdom, skapa ett värdigt och innehållsrikt liv. Behandlingstiden är alltid 28 dagar och innefattar föreläsningar, grupper, enskilda samtal samt AA- och NA möten.

Efter primärbehandlingens 28 dagar återvänder patienten hem. Vid utskrivningen planerar man in de återbesöksdagar som ingår i behandlingen. Då återvänder man till behandlingshemmet under 3 dagar vid sammanlagt 4 tillfällen – efter en, två, tre, och sex månader. Vid återbesöken går man in i de befintliga tolvstegsgrupperna för att repetera och fylla på och får samtidigt en möjlighet att, tillsammans med medpatienterna, reflektera över hur den drogfria tillvaron utanför behandlingshemmet fungerat.

För all behandling på Vårnäs gäller att vi går varsamt fram med patientens försvarsmekanismer, vilket bland annat innebär att vi inte arbetar med konfrontationer och att vi hjälper patienten igång i grupperna om så behövs.

Förlängd behandling

Möjligheten finns att förlänga sin behandlingstid om man t ex behöver mera tid för att ordna sin sociala situation hemma innan utskrivning. Under den förlängda behandlingen behandlas kvinnor och män i olika grupper. Behandlingsinslagen fortsätter liksom tidigare, men blandas med andra aktiviteter, exempelvis friskvård och andra fritidsaktiviteter. Man förbereder sig bättre för att framtiden skall fungera bra efter utskrivningen. I den förlängda behandlingen kan man stanna från en månad och upp till tre månader. Eftervården fungerar på samma sätt som efter primärbehandlingen med återbesök. Den förlängda behandlingen planeras och genomförs i samverkan med remitterande myndighet.

Personal

På introduktionsavdelningen finns sjuksköterskor dagtid samt en läkare, som kommer till Vårnäs en gång i veckan. Därutöver arbetar rådgivare med de föreläsningar och grupper som förekommer. I tolvstegsträningen arbetar rådgivare. Dessutom finns det servicepersonal som sköter matlagning, skötsel av fastighet, resor till AA- respektive NA-möten osv.