Avvikelser, klagomål & synpunkter

Vårdförbundet har av Sörmlandskommunerna fått i uppdrag att följa upp tecknade ramavtal som ett led i arbetet med att säkerställa avtalskvalitet över tid. Det innebär att vi tar emot och utreder de avvikelser och felanmälningar som inkommer till vårdförbundet. Upprepade avvikelser bildar mönster som utgör del av underlag till utvärdering vid avtalstidens slut. Detta kan komma att påverka kommande upphandling.

Här hittar ni:

  • e-länk ni behöver för att rapportera in avvikelser från ramavtalet. Tänk på att de avvikelser som rör missförhållande eller risk för allvarliga missförhållanden som kan drabba den placerade ska även rapporteras till respektive nämnd för hantering och bedömning av vidare åtgärder, Vårdförbundets uppföljning sträcker sig endast till avtalens kommersiella villkor och kvalitetskrav,
  • e-länk för synpunkter och klagomål, samt
  • register över inkomna avvikelser, klagomål & synpunkter och redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits i uppföljning i samband med rapportering.

Avvikelserapportering

Som ett led i vår strävan för ett utökat och systematiserat kvalitetsarbete vill vi att vårdgivare med ramavtal fortlöpande rapporterar alla former av avvikelser till Vårdförbundet Sörmland via nedanstående länk:

Extern avvikelserapportering

Klagomål & synpunkter

Kommunernas avtalstecknare som uppmärksammar felaktigheter, brister i kvalitet, avtalsbrott eller har synpunkter på förbättringsområden uppmuntras till att framföra klagomål och synpunkter till Vårdförbundets Upphandlingsverksamhet.

Placerande socialsekreterare, medarbetare, patienter, före detta patienter, anhöriga eller allmänhet kan också lämna sina klagomål och /eller synpunkter via länk nedan:

upphandling@vfsormland.se