Kvalitet

Under 2017 kommer VFS Offentlig upphandling  fokusera på utveckling av stöd-och servicefunktionen samt uppföljning och utvärdering av avtal gentemot våra avtalskommuner.

Några huvudpunkter:

 

  • Hemsidan – kommer att bli tydligare. Vi kommer att synliggöra och tydliggöra avvikelserapporteringen samt uppföljningen. Detta ska ske genom att ”medlemssidor” införs där medlemmarna loggar in och kan följa dokumentationen kring inkomna avvikelser och felanmälningar samt se vilka åtgärder som vidtagits. Här kommer också alla avtal med all dokumentation i sin helhet att läggas upp i ett register så man lätt kan navigera mellan alla avtal med tillhörande underlag.

 

  • Uppföljning – Vårdförbundet kommer aktivt arbeta med att ta emot och utreda de avvikelser och felanmälningar som inkommer till vårdförbundet. På förekommen anledning begärs skriftliga bemötanden in på de uppgifter som inkommer. Vårdförbundet har som ambition att också göra besök i verksamheterna i samband med informationsinhämtning. Eventuellt ingår, beroende på felets art, intervjuer med vårdtagaren.  Samtliga steg kommer (avidentifierat) redovisas på hemsidan och återkopplas med den (socialsekreterare vanligtvis) som inkommit med uppgiften. Register upprättas. Upprepade avvikelser bildar mönster och kommer läggas till utvärderingen av verksamheterna vid avtalstidens slut och kommer påverka kommande upphandling.

 

  • Utvärdering – Under 2017 kommer vårdförbundet administrera det utvärderingsinstrument som redan nu finns tillgängligt men inte varit i bruk. Instrumentet är en enkät som varje placerande socialsekreterare använder sig av i utvärdering av varje placering. Dessa individuella utvärderingar rapporteras sedan in till vårdförbundet som aggregerar data till en generell nivå.

 

  • Rådgivning – Vårdförbundet är tillgängligt för frågor som rör avtal och tolkning av avtal.