Aktuellt

 Upphandling gällande ramavtal HVB Unga 13-20 med Missbruksproblematik

Upphandling gällande HVB-vård för unga med missbruksproblematik är avslutad och ramavtal har tecknats med de leverantörer som listas i dokumentet Tilldelningsbeslut. VFS bifogar även länk till sammanställning av ramavtal gällande leverantörer, pris och kontaktuppgifter.

Tilldelningsbeslut A pojkar & flickor

Tilldelningsbeslut B flickor

Sammanställning ramavtal

 

VFS Informationsträff fredagen den 13 april

 

Fredagen den 13 april (!) träffades ca 70 personer på Hotell Statt i Katrineholm. VFS hade bjudit in leverantörer och kommuntjänstemän kring en dag om våra ramavtal gällande konsulentstödda familjehem. VFS inledde med att presentera Sörmlandskommunernas uppdrag i offentlig upphandling för att sedan mer ingående presentera ramavtalet och dess praktiska innebörder. Här gavs möjlighet till frågor från tjänstemän och leverantörer och passet utmynnade i en för VFS lärorik diskussion. Flera av de teman som diskuterades tar vi med oss i vårt fortsatta kvalitetsarbete, några frågeställningar kommer  dessutom att påverka kommande upphandlingsdokument.

 

Nio av våra leverantörer hade hörsammat inbjudan och de erbjöds möjligheten att presentera sig själva och sina verksamheter direkt till dem som använder avtalen.

 

På det hela taget var det en mycket bra konferens där vi fick träffas och umgås. VFS hoppas att många nya kontakter knöts och gamla fördjupades – allt till gagn för ett fruktbart samarbete de kommande tre åren. Vi  kommer att följa upp det som nu igångsatts genom ett seminarium i “halvtid”.

 

Slutligen vill VFS tacka alla som medverkade och önska er en fin vår och ännu finare semester – det är ju faktiskt snart de tiderna.

 

/ Martin Alm, VFS & Tomas Axi, Upphandlingsfabriken

 

Information om uppsagt ramavtal gällande skyddat boende

 

För kännedom: Vårdförbundet Sörmland har tagit del av uppgifter gällande AB Dunya home – Lilja Care, en leverantör av skyddat boende med ramavtal tecknat 2018-01-01 tom 2020-12-31, som innebär att ett fortsatt samarbete är omöjligt.  VFS säger upp ramavtalet från och med den 17 april 2018.

 

Register med avvikelser, synpunkter & klagomål nu på webben

 

Vårdförbundet har av Sörmlandskommunerna fått i uppdrag att följa upp tecknade ramavtal som ett led i arbetet med att säkerställa avtalskvalitet över tid. Det innebär att vi tar emot och utreder de avvikelser och felanmälningar som inkommer till vårdförbundet.

VFS för register över inkomna avvikelser, synpunkter och klagomål.

Upprepade avvikelser kan komma att påverka kommande upphandling.

 

Register över avvikelser, synpunkter & klagomål

 

Det är viktigt för den fortsatta kvaliteten att VFS får ta del av avvikelser, synpunkter och klagomål i avsevärt högre utsträckning.

 

Länkar för inrapportering av avvikelser, synpunkter & klagomål

 

 

Ny upphandling!

VFS upphandling –  HVB-hemsverksamhet  för ungdom 13-21 år med missbruksproblematik

Med start den 22 februari  2018 upphandlar VFS HVB ungdom 13 – 21 med missbruksproblematik . Upphandlingen  annonseras i Wisma TendSign. Sista dag för anbud har passerat, upphandlingen stängd. Tilldelning meddelas i Wisma TendSign senast vecka 34.

 

 

VFS Upphandling – konsulentstödda familjehem

I Enlighet med LOU 2007:1091 har Vårdförbundet Sörmland tecknat avtal, med leverantörer som i tilldelningsbeslut daterat 2017-06-29 meddelats tilldelning av VFS ramavtal gällande konsulentstödda familjehem.

 

Vi distribuerar avtalen i sin helhet till de kommuner som omfattas av ramavtalen. Avtalen finns dessutom redovisade på VFS hemsida under fliken avtalsområden – konsulentstödda familjehem. Avtalen gäller från den 1 november 2017 till och med den 31 oktober 2020.

 

Förvaltningsrätten i Linköping meddelade den 25 oktober dom i mål nr 5230-17 och 5525-17 gällande ansökan om överprövning i upphandling av konsulentstödda familjehem.

 

I båda målen avslår rätten ansökan om prövning. Domarna var tydligt skrivna i VFS favör, rätten ser inga tveksamheter i VFS utvärdering.

Förvaltningsrättens dom i mål:

 

Dom i mål nr 5230 – 17 Förvaltningsrätten i Linköping 

Dom i mål nr 5525 – 17 Förvaltningsrätten i Linköping

 

 

VFS upphandling – skyddat boende

Upphandling gällande skyddat boende  med start 5 juli och med sista anbudsdag 15 september är avslutad.  Avtalen börjar gälla den 1 januari 2018 och sträcker sig till och med den 30 december 2020.

Upphandlingen annonserades i Wisma Tendsign.  I länkarna Tilldelningsbeslut nedan visas resultatet. I bilagorna redovisas hur anbuden poängsatts och rangordnats.

 

Information om tilldelningsbeslut anbudsområde A

Bilaga utvärdering anbudsområde A

Information om tilldelningsbeslut anbudsområde B 

Bilaga utvärdering anbudsområde B