Aktuellt

Register med avvikelser, synpunkter & klagomål nu på webben

Vårdförbundet har av Sörmlandskommunerna fått i uppdrag att följa upp tecknade ramavtal som ett led i arbetet med att säkerställa avtalskvalitet över tid. Det innebär att vi tar emot och utreder de avvikelser och felanmälningar som inkommer till vårdförbundet. Upprepade avvikelser bildar mönster som utgör del av underlag till utvärdering vid avtalstidens slut. Detta kan komma att påverka kommande upphandling.

Vi har nu lagt upp register över inkomna avvikelser, synpunkter och klagomål.

Register över avvikelser, synpunkter & klagomål

Det är viktigt för den fortsatta kvaliteten att VFS får ta del av avvikelser, synpunkter och klagomål i avsevärt högre utsträckning.

Länkar för inrapportering av avvikelser, synpunkter & klagomål

 

Upphandlingen gällande konsulentstödda familjehem med sista anbudsdag den 30 juni 2017

Förvaltningsrätten i Linköping har den 25 oktober meddelat dom i mål nr 5230-17 och 5525-17 gällande ansökan om överprövning i upphandling av konsulentstödda familjehem. I båda målen avslår rätten ansökan om prövning. Domarna var tydligt skrivna i VFS favör, rätten ser inga tveksamheter i VFS utvärdering.

I Enlighet med LOU 2007:1091 avser Vårdförbundet Sörmland teckna avtal, med leverantörer som i tilldelningsbeslut daterat 2017-06-29 meddelats tilldelning av VFS ramavtal gällande konsulentstödda familjehem, med början den 6 november vilket är den dag då tidsfristen för avtalsspärren har löpt ut.

Förvaltningsrättens dom i mål:

Dom i mål nr 5230 – 17 Förvaltningsrätten i Linköping

Dom i mål nr 5525 – 17 Förvaltningsrätten i Linköping

 

Pågående upphandling – skyddat boende

Upphandling gällande skyddat boende  med start 5 juli och med sista anbudsdag 15 september. Upphandlingen annonserad i Wisma Tendsign. Utvärdering är avslutad men före beslut om tilldelning behöver VFS göra ytterligare uppföljning. Information om tilldelningsbeslut  beräknas gå ut till anbudslämnarna vecka 47.

 

Planerad upphandling gällande HVB för ungdomar 13- 21 år

Samrådsgruppen är sammankallad för  planeringsmöte i Flen den 1 december gällande upphandling av HVB för ungdomar i två kategorier: ungdomar 13-21 år med missbruksproblem samt ungdomar 13-21 år med psykisk ohälsa. Upphandlingen planeras att inledas tidigt våren 2018 och avslutas inför sommaren. Upphandlingen kommer att annonseras i Wisma Tendsign.

 

NY Lagtext from den 1 januari 2017!

Se lagtexten i sin helhet här:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20071091-om-offentlig-upphandling_sfs-2007-1091

 

Konkurrensverket

Myndighetens uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/