Aktuellt

Register med avvikelser, synpunkter & klagomål nu på webben

Vårdförbundet har av Sörmlandskommunerna fått i uppdrag att följa upp tecknade ramavtal som ett led i arbetet med att säkerställa avtalskvalitet över tid. Det innebär att vi tar emot och utreder de avvikelser och felanmälningar som inkommer till vårdförbundet.

VFS för register över inkomna avvikelser, synpunkter och klagomål.

Upprepade avvikelser kan komma att påverka kommande upphandling.

 

Register över avvikelser, synpunkter & klagomål

 

Det är viktigt för den fortsatta kvaliteten att VFS får ta del av avvikelser, synpunkter och klagomål i avsevärt högre utsträckning.

 

Länkar för inrapportering av avvikelser, synpunkter & klagomål

 

 

Ny upphandling!

VFS upphandling –  HVB-hemsverksamhet  för ungdom 13-21 år med missbruksproblematik

Med start den 22 februari  2018 upphandlar VFS HVB ungdom 13 – 21 med missbruksproblematik . Upphandlingen  annonseras i Wisma TendSign. Sista dag för anbud är den 8 april.

 

 

VFS Upphandling – konsulentstödda familjehem

I Enlighet med LOU 2007:1091 har Vårdförbundet Sörmland tecknat avtal, med leverantörer som i tilldelningsbeslut daterat 2017-06-29 meddelats tilldelning av VFS ramavtal gällande konsulentstödda familjehem.

 

Vi distribuerar avtalen i sin helhet till de kommuner som omfattas av ramavtalen. Avtalen finns dessutom redovisade på VFS hemsida under fliken avtalsområden – konsulentstödda familjehem. Avtalen gäller från den 1 november 2017 till och med den 31 oktober 2020.

 

Förvaltningsrätten i Linköping meddelade den 25 oktober dom i mål nr 5230-17 och 5525-17 gällande ansökan om överprövning i upphandling av konsulentstödda familjehem.

 

I båda målen avslår rätten ansökan om prövning. Domarna var tydligt skrivna i VFS favör, rätten ser inga tveksamheter i VFS utvärdering.

Förvaltningsrättens dom i mål:

 

Dom i mål nr 5230 – 17 Förvaltningsrätten i Linköping 

Dom i mål nr 5525 – 17 Förvaltningsrätten i Linköping

 

 

VFS upphandling – skyddat boende

Upphandling gällande skyddat boende  med start 5 juli och med sista anbudsdag 15 september är avslutad.  Avtalen börjar gälla den 1 januari 2018 och sträcker sig till och med den 30 december 2020.

Upphandlingen annonserades i Wisma Tendsign.  I länkarna Tilldelningsbeslut nedan visas resultatet. I bilagorna redovisas hur anbuden poängsatts och rangordnats.

 

Information om tilldelningsbeslut anbudsområde A

Bilaga utvärdering anbudsområde A

Information om tilldelningsbeslut anbudsområde B 

Bilaga utvärdering anbudsområde B